UFABETWINS

UFABETWINS ฮาร์วีย์บาร์นส์ต้องทนทุกข์กับความพ่ายแพ้จากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเลสเตอร์ซิตี้

 

UFABETWINS ฮาร์วีย์บาร์นส์ปีกของเลสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสิทธิ์ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลหลัง

UFABETWINS จากประสบความล้มเหลวในการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า

บาร์นส์เข้ารับการผ่าตัดเ มื่อต้นเดือนมีนาคมหลังจากที่ปัญหาหัวเข่ากำเริบเล็กน้อยในระหว่าง

ที่พ่าย แพ้ต่ออา เซน อล ซึ่งเขา ถูกยืดออก โดยเบรน แดนร็อด เจอร์ส อธิบาย ในช่วงเวลา ที่กระดูก วนหนึ่ง ในหัวเข่า ของเขา “หลุดออก”

ในตอนแรก ซิตี้ห วังว่าเ าจะกลั บไปฝึ กซ้อมใ นเ ดือนเมษ ายนก่ อน ที่จะมีการแข่งขันในสองสา

มเกมสุด ท้าย ในเดือนพ ฤษภาคม แต่ต อนนี้เขาจำเป็ นต้องผ่าตั ดครั้งที่สองที่หัวเข่าของเขา UFABETWINS

นั่นทำใ ห้เขาต้องออก จากการสิ้ นสุดแคมเป ญรวมถึงนัด ชิงเอฟเอคัพแ ละการแ ข่งขันชิง แชมป์ยุ โรปในช่วงฤดูร้อนกับอังกฤ

 

UFABETWINS

“ เขามีความปร าชัยเล็กน้อย” เ บรนแดน ร็อดเ จอร์สกล่ าวในงานแถลงข่าวก่อนการปะทะกับเซาแธมป์ตันในวันศุกร์นี้

“ เขาเพิ่งเ ข้ารับการผ่าตัดเล็กน้อ ยครั้งที่สอ งเพื่อล้างคว ามเสียหายที่หัวเข่าของเขา

นั่นอาจจะทำให้เขาไม่อยู่ในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

“เร าหวัง ว่าเขาจะส ามารถเล่นได้บางส่วนมันไ ม่เป็นเช่นนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุ ดคือการเข่าของ

เขาให้ถูกต้องและทำให้เขา พร้อมสำหรับฤดูกาลหน้า

“เขาผิดหวัง แต่ เขาเ ข้า ใจว่ามันเป็นเรื่ องยา กสำ หรับเขาเ สมอฉัน  บอกว่าอาจเป็นห สัปดาห์หรือนานถึง 12

สัปด า ห์ดังนั้นเขาจึงรู้ตัวเขาอยู่ในสัปดาห์ที่ 7 ของเขามันเป็นปัญหาเล็กน้อยในเรื่องนั้น

“ มันเ ป็นกรณีข  องการจัดก  ารกับมันต อนนี้หรือป ล่อยให้มันยุติ

UFABETWINS

ไอร์แลนด์จะเ ป็นเ จ้าภาพจัดการแ ข่ง ขันชิ งแชมป์เว ล ส์ในเกมนัดเปิ ดขอ202 2 ในสุดสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

เวลส์พ ลาดก ารแข่ งขันแกรนด์สแ ลมหลั งจาก ความ พยายามครั้งสุดท้า  ยของ Brice Dulin

ช่วยให้ฝ รั่งเศส ทำลายหัวใ จของ พวกเขาใน การจบ  ทัวร์นา เมนต์ปีนี้ที่น่าตื่นเต้ นเมื่ อ Les Bleus ชนะ 32-30 ในปารีส

ฝรั่งเศส จะเป็นเจ้ าภาพไอร์ แลนด์ที่ส นามส ตาดเดอฟ รองซ์ในสุ ดสัปดาห์ที่สองใน วันเสาร์ที่ 12

กุมภาพัน ธ์ขณะที่ฝั่งของแ อนดี้ฟาร์ เรลล์จะอ ยู่บนท้องถ นนหลังจ  ากหยุดพักช่วงสุดสัปดาห์แรกเ

มื่อพวก เขาเดิน ทางไปก รุงโร มเพื่ อลุยอิต าลีในวันอาทิต ย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ บ้านผลบอล

ไอร์แลนด์เสร็  จสิ้นการเ ยือนของพ วกเขาด้วยก า รเดินทางไป T wickenham หลังจากช่วงสุดสัปดาห์

ช่องว่าง ที่สอ งเกมที่ Twickenham กำหน ดไว้ใ นวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม

รอบสุดท้าย ของการแข่งขันจ ะเห็นว่าไอ ร์แล นด์เป็ นเจ้าภ  าพสกอ ตแล นด์ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม

ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่ง ของสามส่ว นหัว ในวัน นั้นโ ดยเวลส์เป็น เจ้าภาพอิตาลี และฝรั่งเศสที่อังกฤษในปารีส